Orális Implantológia szakfogorvosi ráépített szakvizsga megszerzésének követelményei

A Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar új szakvizsgát vezetett be, mely fogorvosok szakképzésére irányul az implantológiai ellátásban.
med. habil Dr. Joób-Fancsaly Árpád
Egyetemi docens, Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága elnöke

A képzés célja

A képzés célja olyan fogorvosok szakképzése, akik a fogorvosi KKK-ban meghatározott alapvető implantológiai ellátásokon túl képesek a hiányos vagy károsodott fogazat, valamint a részlegesen felszívódott állcsontgerinc implantátummal történő rehabilitációjának elvégzésére, korszerű, magas fokú sebészi, parodontológiai és fogpótlástani elvek szerint, valamint akik a szakvizsga megszerzése után az egyéb feltételek teljesítése mellett képesek fogorvosok gyakorlati képzésében részt venni, felkészítve őket az orális implantológiai szakvizsgára.

A szakvizsgára bocsátásához szükséges ismeretek, a képzés során elvégzendő beavatkozások listája, vizsga menete:

1. A hygiéne és a sebészi műszerek az implantológiában

2. Általános sebészeti ismeretek, pre- és posztoperatív medikáció

3. Képalkotó eljárások értékelés, indikációk-kontraindikációk értékelés, kezelési terv felállítása

4. Sebészi sablonok használata a műtéti protokollok szerint

5. Az implantátumrendszerek ismerete

6. A lágyrészszintű és csontszintű implantátum geometriája és felszíne

7. Az anesztézia technikái az implantológiában

8. Lebeny és varrat-technikák

9. Egy fog hiány implantátummal történő pótlásának sebészi és protetikai lépései

10. Sorvégi hiány implantátummal történő ellátásának sebészi és protetikai lépései

11. Fogatlan állcsont implantátummal történő ellátásának sebészi és protetikai lépései

12. A csontszövet élettana és biomechanikája

13. A lágyszövetek kialakulása és fejlődése a peri-implantáris térben

14. A kemény és lágyszövetek augmentációjához alkalmazott kemény és lágyszövetek, csont blokk, GBR és GTR alkalmazása

15. Csont-tágítás, csont-repesztés sebészi technikái

16. Csont-graftok anyagai, egyéb alkalmazott anyagok

17. Felszívódó és nem-felszívódó membránok

18. Vertikális augmentáció

19. Sinus lift, anatómiai vonatkozások, műszerek és anyagok, műtét technikák

20. Az implantációt megelőző protetikai tervezés (backwards planning)

21. Az implantációs protetikai munkafolyamat fázisai

22. Analóg és digitális lenyomatvételi technikák

23. Okklúziós klinikai alapelvek fogakon, illetve az implantátumokon megtámasztott/elhorgonyzott fogpótlások készítésében, arcív alkalmazása, egyéni értékű artikulátor programozása

24. Immediát terhelés vagy késleltetett terhelés

25. Ideiglenes pótlások készítése

26. Az implantátumos fogpótlások javítása és kiterjesztése

27. Peri-implantáris kemény és lágyszövet alakítás

28. Feszes nyálkahártya kialakítás az implantátum körül, kötőszövet átültetéssel és elforgatott lebenyekkel

29. Peri-implantitis konzervatív és sebészi kezelése

30. A komplikációk managementje az orális implantológiában

31. Implantációs fogpótlás utógondozása és fenntartó terápiája

32. Az alveolus dimenziójának változása fogeltávolítás után, alveolus prezervációs technikák

33. Az implantátumok beültetésének időzítése a fogeltávolításhoz viszonyítva, beültetési protokollok

34. Parodontálisan érintett páciensek implantátum beültetésének vonatkozásai

35. Parodontálisan érintett, implantációs kezelésben részesült páciensek fenntartó kezelésének alapelvei, gyakorlati alkalmazásuk

36. Implantáció tervezése szoftveresen, protetikai, lágyszöveti és keményszöveti elvek szerint

37. Implantátum és felépítmény kapcsolatának a típusai és ezek lehetséges hatásai a kemény és lágyszövetek dimenzióira

38. Csavarozott és ragasztott rögzítésű implantációs fogpótlások összehasonlítása

39. Centrális reláció meghatározása nyílhegyregisztrációs módszerrel implantációs fogpótlás készítésekor

40. CAD/CAM tervezés szék melletti vagy laboratóriumi rendszerrel implantációs fogpótlás készítése során

A vizsga gyakorlati része tesztvizsga kitöltésével kezdődik, melynek elégtelen teljesítése esetén a vizsga nem folytatható. Gyakorlati vizsgán a jelölt a vizsga helyszínén húz egy-egy vizsgafeladatot, mind sebészit, parodontológiait és fogpótlástanit és azt ott elvégzi vagy a maga által hozott betegen vagy mulázson. A gyakorlati vizsga abszolválása feltétele az elméleti vizsgának. A Jelöltnek a gyakorlati vizsgára pendrive-on hoznia kell a képzés során a fenti táblázatban felsorolt elvégzett beavatkozásokat, amely a munkafolyamat összes lépését dokumentálva tartalmazza, és a Bizottság elnöke ezek közül választ 3 esetet, melyet az elméleti vizsga első részében kell a Jelöltnek prezentálnia. Az elméleti vizsga második részében CBCT elemzése, terápia felállítása történik, majd végül három elméleti kérdésre kell válaszolni (1 protetikai, 1 sebészeti, 1 pardontológiai kérdés).

implantológia kurzus

Egy 10 napos implantológia kurzussal szeretnénk segítséget nyújtani a fogorvosok számára. Az oktatás tematikája az orális implantológiai szakvizsga elméleti tananyagának jelentős részét felöleli, és nem csak egy egy fejezetét. Oktatóink között megtalálhatók azok a szakemberek akik a vizsgáztatók is lesznek.

JELENTKEZÉS

Jelentkezzen a 10 napos képzésünkre, hogy a vizsga ne okozzon problémát.